به دلیل تغییرات لحظه ای در قوانین کشورها، قبل از اقدام حتما با مشاوران موسسه هماهنگ کنید

تحصیل در اوکراین

تحصیل در اوکراین

 دوره آموزش ابتدايي در كشور اوکراین 9 سال به طول مي‌انجامد. دانش‌آموزان سپس مي‌توانند در دبيرستان‌هاي متوسطه به مدت 3 سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت نمايند و يا در مدارس حرفه‌اي يا مؤسسات آموزشي غير دانشگاهي به مدت 3 سال ادامه تحصيل داده، ديپلم دريافت نمايند. دانش‌آموختگان دبيرستان‌هاي متوسطه مجاز به ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي مي‌باشند.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

آموزش عالي در كشور اوکراین تحت نظارت وزارت آموزش و علوم مي‌باشد. در كشور اوکراین سه سطح آموزش عالي وجود دارد: 1) دوره كارشناسي؛ 2) دوره كارشناسي ارشد و ديپلم تخصصي؛ 3) دوره نامزد علوم (برابر با دوره (Ph.D.

 دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

1.       Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالي.

2.       Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل 1 الی 2 سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان نامه و گذراندن امتحانات نهايي مي‌باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طريق ارائه مي‌شود: حداقل يك سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و يا 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده يك تخصص حرفه‌اي است و دارندگان اين مدرك مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصي و ادامه تحصيل در دوره دكتري مي‌باشند. اين مدرك پس از اتمام تحصيلات، دفاع از پايان نامه، و گذراندن امتحانات نهايي به دانش‌آموختگان ارائه مي‌شود.

3.       Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل 3 سال تحصيل با داشتن مدرك Specialist Diploma يا Magistr (Master). دانشجويان در اين دوره با روش‌هاي مختلف تحقيق و آموزش آشنا مي‌شوند و در برخي دروس رشته مربوط امتحان مي‌دهند. پس از تهيه رساله دكتري و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش‌آموختگان ارائه مي‌شود.

 نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه‌های گروه یک‌

1. مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصيل در دانشگاه‌هاي معتبر به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، “كارشناسي” ارزشيابي مي‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشتههای تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

2. مدرك Magistr با حداقل 1 الي 2 سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشتههای تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.

 تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

3. مدارك Specialist Diploma با حداقل 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي و یا 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر، پس از بررسي علمي كه شامل آزمون كتبي است، در صورت موفقيت “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي‌شود.

 تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

4. مدرك Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصيل در دانشگاه‌هاي معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي‌ارشد معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، و ارائه دو مقاله علمي از رساله دكتري در نشريات علمي- پژوهشي معتبر “دكتري” ارزشيابي مي‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشتههای تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.

تبصره: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

 نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه‌های گروه دو‌

1. مدارك‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان رسمي تحصيل و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

2. مدارك‌Magister/Specialist Diploma  صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش‌دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان پايان نامه یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت موفقیت “كارشناسي‌ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه‌های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسي‌ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي‌ ارشد الزامي است. همچنين چنانچه متقاضي با ارائه تقاضاي كتبي، خواستار ارزشيابي مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتي، متقاضي نمي‌تواند بعداً تقاضايي براي بررسي مدارك خود در سطح كارشناسي ارشد ارائه نمايد.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط به آن‌ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  3-1: هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

•         در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس‌ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي‌شود)

•         دانش‌آموخته مؤلف اصلي آن باشد.

•         موضوع آن هم راستا با رساله دكتري باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد شد.

تبصره 3-2:  چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه‌هاي کشور ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مندرج در تبصره 3-1 مي‌باشد.

٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي، دانش‌آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

تبصره 3-3: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

‌تبصره3-4‌: دانشجويان‌ بورسيه‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در گزينش‌هاي‌ علمي‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصيل‌ تحت‌ نظارت‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارايه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نيستند.

منظور از نظارت‌ علمي، ارايه‌ گزارش‌ منظم‌ پيشرفت‌ علمي‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مسكو یا اوکراین (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصيل‌ دكترا) و تأييد دانشگاه محل خدمت است.

تبصره3-5‌: مدارك‌ موضوع‌ بندهاي‌ یک، دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هايي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذيل آورده‌ نشده‌ است‌ نيز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاريخ‌ اتمام‌ تحصيلات‌ قبل‌ از ژانويه‌ 2002 ميلادي‌ باشد بر اساس‌ معيار مذكور در همان‌ بندها بررسي‌ و ارزشيابي‌ مي‌شوند.

امتیاز به این مطلب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.