به دلیل تغییرات لحظه ای در قوانین کشورها، قبل از اقدام حتما با مشاوران موسسه هماهنگ کنید

اطلاعات کلی کشور استرالیا

اطلاعات کلی کشور استرالیا

پايتخت:كانبرا(CANBERRA)
جمعيت:5/18ميليون نفر.
جمعيت خارجي: استرالیاعمدتاكشورمهاجران است واززمان جنگ جهاني دوم حدود4ميليون نفرمهاجربه خودجذب كرده است. استرالیاكشوري متشكل ازمليتهاي مختلف است واگرچه تعدادزيادي ازمهاجران بعدازجنگ ازانگلستان وكشورهاي اروپايي ديگربه اين كشورآمده اند(وهنوزمي آيند)اكنون عده زيادي نيزازآسيابه اين كشورنقل مكان مي كنند.

مساحت:7،682،300كيلومترمربع(2،966،368مايل مربع)
موقعيت جغرافيايي: استرالیابزرگترين جزيره جهان وكوچكترين قاره است،مساحت آن معادل ايالات متحده آمريكاست و36،755كيلومترمربع خط ساحلي دارد.مساحت آن درحدود25برابرجزيره بريتانياياتقريبادوبرابرمجموع مساحت هندوپاكستان است.
ميانگين ارتفاع استرالیاازسطح دريادرمقايسه با ميانگين جهاني كه حدود700متر(2297فوت)است،كمتراز300(984فوت)است.
مرتفع ترين نقطه اين كشوركوهستان كسكيوباارتفاعي معادل2228متر(7310فوت)دررشته كوه هاي آلپ استرالیاست كه درجنوب شرقي كشورواقع شده است.استراليايكي ازقديمي ترين سرزمين هاي ومسطح ترين وخشك ترين قاره مسكوني دنياست،هرچندكه زمين هاي بايرغيرقابل سكونت ومناطق نيمه بياني وسيعي دارد. بااين وجود،اين سرزمين با داربودن جنگلهاي استوايي ودشتهاي وسيع درشمال،بيابان درمركز،زمينهاي كشاورزي حاصلخيزدرشرق،جذوب وجذوب غربي،وسرزمين هاي پوشيده ازبرف درجنوب شرقي،ازنظراقليمي بسيارمتنوع است.درساحل غربي اين كشوراقيانوس هندودرساحل شرقي آن درياهاي تاسمان(TASMAN)وكورال(CORAL)ازاقيانوس آرام جنوبي قراردارند.
آب وهوا:آب وهواي استرالیاازاستوايي در40درصدشمالي كشور(بالاي مدارراس الجدي)تامعتدل دربقيه كشورمتفاوت است.
استرالیادرمقايسه بامناطق ديگري دراين ابعاد،كمتردرمعرض شرايط آب وهوايي متفاوت است چون اقيانوسهاآنرامحاصره كرده اندوكوهستانهاي بلندوچنداني ندارد.آسمان صاف وبارش كم باران ازخوصيات آب وهوايي دراكثرمناطق اين قاره است.اكثرمناطق ساحلي ازآب وهواي بسيار خوب درتمام طول سال برخوردارندبه طوريكه درتمام مراكزايالت هاي استراليادرطول روز5/5ساعت آفتاب مي تابد.فصل هادراسترالیا مخالف نيمكره شمالي هستند.تابستان ازماه دسامبرتافوريه وزمستان ازژوئن تااگوست ادامه دارد.دراواسط تابستان(ماه ژانويه)ميانگين دمااز29درجه سانتيگراددرشمال تا17درجه سانيگراددرجنوب متغيراست.
دراواسط زمستان(ماه جولاي)نيزمانگين دمااز25465ميليمتر
(3/18اينچ)است،اگرچه بارش آن بسته به منطقه به طرزچشمگيري متفاوت است وازكمتراز150ميليمتر(9/5اينچ)درمركزتابيش از2متر(7/78اينچ)درمناطق استوايي وجزيره تاسماني غربي متغيراست.درمنطقه شمالي(استوايي)بارش باران شديداست وبين ماههاي نوامبرتامارس گرماي هواطاقت فرساست.
زبان:زبان رسمي انگليسي است.
حكومت:دولت فدرال
ثبات سياسي:سيستم دولت استرالیابراساس شيوه پارلمان انگلستان استواروبسيارباثبات است.سيستم آن شامل سه سطح است:دولت فدرال،دولت ايالتي ودولتهاي محلي. استرالیاعضوكشورهاي مشترك المنافع انگلستان است،اگرچه انتظارمي روددردهه آينده تبديل به يك جمهوري شود.
اقتصاد
پول رليج:دلاراستراليا(A$)
نظارت برارز:وجودندارد.
بانك ها:براي افتتاح حساب دراسترالیانيازبه يك كدمالياتي داريدكه مي توانيدآنراازاداره محلي ماليات استرالیاتهيه كنيد.
دراين كشورچهاربانك ملي اصلي وبسياري بانكهاي محلي،دولتي ومنطقه اي فعال هستندوهمه آنهابراي جذب مشترياني ازبين مهاجران مشتاقند.بايداطمينان حاصل كنيدكه بانك،عضوانجمن بانكداران استرالیا (ABA)وتايع قوانين شيوه بانكداري است،اگرچه پيروي ازاين قانون به معناي تضمين سپرده نيست.
سيستم بانكي الكترونيكي براي اكثرمعاملات مورداستفاده قرارمي گيردواستفاده ازسيستم بانكي تلفني نيزروبه افزايش است.
هزينه/سطح زندگي:هزينه زندگي ازيك ايالت به ايالت ديگرحتي درمناطق مختلف يك ايالت متفاوت است،ميزان زيادي منطقه اي كه درآن زندگي مي كنندوشيوه زندگي شمابستگي داردوروي هم رفته شبيه به اكثركشورهاي اروپاي شمالي است.قيمت لوازم ضروري مثل غذا،نوشيدني ولباس نسبتاپايين استولي درموردمحصولات صنعتي چنين نيست،چراكه بسياري ازآنهاازخارج ازكشورواردمي شود.
قيمت خودروهاي وطني حدود25%ازبسياري كشورهاي اروپاي غربي گرانتروتادوبرابر قيمتهادرآمريكااست(خودروهاي وارداتي بسيارگران هستند)استراليايي هابه طوركلي ازاستانداردهاي زندگي بالايي برخورددارند.
سرانه توليدناخالص داخلي:64/20دلارآمريكا.
نظام مالياتي
مبلغ كلي ماليتهاي مستقيم وغيرمستقيم درمقايسه بااستانداردهاي بين المللي،نسبتاپايين است،اگرچه انتظارمي روددرسالهاي آينده اصلاحات مالياتي اساسي انجام شود.
براي انجام امورمالياتي،بايديك كدمالياتي(TFN)داشته باشيدكه مي توانيدآنراازاداره محلي ماليات استرالياتهيه كنيد،درغيراينصورت تازمان دريافت(TFN)بابالاترين نرخ ماليات بردرآمد،ازشماماليات اخذمي شود.
ماليات بردرآمد:ماليات بردرآمدازهمه افرادمقيم دراستراليابراساس درآمدجهاني آنها،وازافرادغيرمقيم تنهابراساس درآمدبدست آمده ازاسترالیا،اخذميشود.گردشگراني كه براي مدتي كوتاه دراسترالیااقامت مي كنند(براي مدتي كمتراز6ماه)براساس نرخهاي افرادغيرمقيم،مشمول ماليات بردرآمدمي شوند.
ماليات بردرآمدبراي درآمدهايي مثل حقوق،دارايي وسودسرمايه محاسبه مي شودونرخ آن از20%(براي درآمدهاي بيش از5041دلاراستراليا)تا47%(براي درآمدهاي بالاي50000دلاراستراليا)متفاوت است.
نرخ ماليات براي افرادغيرمقيم،از29%(حداكثر20700دلاراسترالیا)تا47%(براي درآمدهاي بالاي50000دلاراستراليا)
متفاوت است.
دراكثرمواردماليات ازحقوق كسرمي شود(PAYE)،اگرچه براي برخي مشاغل پرداختهاي معين وسيستم مالياتي موقتي درنظرگرفته شده است.
همه افرادمقيم كه درآمدساليانه اي بيش از5400دلاراستراليادارند،بايدگزارش مالياتي تهيه وتنظيم كنند.
ماليات سودسرمايه(CGT):وجودندارد،ماليات اموراموال دارايهاوجودندارند، ماليات برارث وهديه وجودندارد.
ماليات بر ارزش افزوده / خريد/ فروش در استراليا: دراسترالياسيستمVATوجودنداردامابراي كالاهاي غيرضروري از12تا32%ماليات فروش محاسبه مي شود.ماليات فروش وسايل نقليه از17تا45%متفاوت است.

امتیاز به این مطلب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.